1, My Address, My Street, New York City, NY, USA
+1234567890
/home/medikan3/python/pycharm-community-2021.1/bin/./pycharm.sh